งานUniversity PR Network Expo 2022

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และนายพรสมัคร ภูมิเขต หัวหน้างานบริการการศึกษาและทีมงาน ได้ออกบูธในงาน University PR Network Expo 2022 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่)
ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์คณะ โดยมีผู้ที่เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น