โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา

          โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้มีความเข้าใจในการทำงาน และปรับทัศนคติในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการบรรยายในหัวข้อ “ผลลัพธ์การดำเนินการและเป้าหมาย” จาก รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และการเสวานา การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) คณะพลศึกษา”

ทั้งนี้ คณะพลศึกษา ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “กิจกรรมประกวดนวัตกรรมดีเด่น ด้านแนวคิดลีน (Lean)” สร้างนวัตกรรมลดขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่าจากแนวคิดของแต่ละหน่วยงานให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น