กิจกรรมเสริมสร้างทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

          กิจกรรมเสริมสร้างทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ในหัวข้อ “การตรวจสุขภาพอนามัย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาพที่ดี โดยมีฐานกิจกรรมเทคนิคเบื้องต้นการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและฟุตบอล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น