โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

          ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่1ในการเข้ามาศึกษาต่อ ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น