ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ในรายวิชาเลือกเสรี ZPE09 Happiness Sports

   ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ในรายวิชาเลือกเสรี ZPE09 Happiness Sports วันพฤหัสบดี ที่18 สิงหาคม 2565 โดยคณาจารย์ผู้สอนจาก คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น