โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 ปลูกฝังกิจกรรมวิชาการ นันทนาการและกีฬา สร้างความกลมเกลียวส่งเสริมการรักใคร่ความเป็นพี่เป็นน้องของคณะพลศึกษา

           ภาพโครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 ปลูกฝังกิจกรรมวิชาการ นันทนาการและกีฬา สร้างความกลมเกลียวส่งเสริมการรักใคร่ความเป็นพี่เป็นน้องของคณะพลศึกษาในรั้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ด้วยสโมสรคณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ ด้วยกิจกรรมนันทนาการ เป็นการสร้างความรักใคร่ความสามัคคี ของนิสิต คณะพลศึกษา โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร อีกทั้งเพื่อเป็นการชี้แจ้งคุณลักษณะตามอัตลักณ์ที่พึงประสงค์ 9 ประการของมหาวิทยาลัยและข้อควรปฏิบัติของการเข้ามาใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น