ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น คณะพลศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565
-ด้านวิชาชีพดีเด่น
-ด้านบริการดีเด่น
-ด้านบริหารดีเด่น
-ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น