ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

นายบุณวัทน์ พึ่งแย้มศรวล : ภาควิชาพลศึกษา
นางสาวเนตรอัปสร เรือศรีจันทร์ : ภาควิชาสุขศึกษา
นางสาวรวิสรา มาบางครุ : ภาควิชาสันทนาการ
นายกิตติศักดิ์ รักษายศ : ภาควิชาสาธารณาสุขศาสตร์
นายจิระพงศ์ เขตหลัก : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น