การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร


1.การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์
click


2.การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย
click


3. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
click

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น