เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565
รอบ 1 Portfolio
1.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขาพลศึกษา จำนวน 25 คน
สาขาสุขศึกษา จำนวน 22 คน
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 20 คน
สาขาผู้นำนันทนาการ จำนวน 40 คน
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 25 คน
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 15 คน
2.โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขาพลศึกษา จำนวน 20 คน
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 25 คน
สามารถสมัครได้ที่ Click 
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02.645-5000 ต่อ 22516 หรือ Facebook : PRpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น