คณะพลศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 สาขาวิชาดังนี้

คณะพลศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 สาขาวิชาดังนี้

#สาขาวิชาพลศึกษา
#สาขาวิชาสุขศึกษา
#สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
#สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(3 วิชาเอก สาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งเเวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น