ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ National Institute of Physical Education and Sport (NIPES) ประเทศกัมพูชา

           วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ National Institute of Physical Education and Sport (NIPES) ประเทศกัมพูชา ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย แลกเปลี่ยนนิสิต รวมถึงข้อมูลทางวิชาการในด้านต่างๆ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา อาจารย์ ดร.พนิตา คำภูษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ ให้การต้อนรับ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น