วันที่ 5 มกราคม 2566 เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2566 เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ อาจารย์ ดร.วิจิตร ชะโลปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ อาจารย์ประเสริฐ ขำดำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้นำกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น