สมัครเข้าร่วม ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริม การใช้สื่อ Social media สำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตคนไทย 4.0 ในหัวข้อเรื่องสมัคร

                    ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริม การใช้สื่อ Social media สำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตคนไทย 4.0 ในหัวข้อเรื่อง“การสร้างข้อสอบออนไลน์ โดย Google forms พร้อมตรวจคำตอบและเก็บคะแนน”และ“เทคนิคการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint แบบมีปฏิสัมพันธ์” ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

   สมัครเข้าร่วม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น