ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการตีพิมพ์  - สาขาพลศึกษา  - สาขาสุขศึกษา  - สาขาสันทนาการ 
 - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  - สาขาสาธารณสุขศาสตร์  - ขั้นตอนการส่งบทความ คลิก
*ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร : 0-2649-5000 ต่อ 22515  อีเมล : journal.peswu@gmail.com
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น