ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2

           ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 โครงการนักกีฬา ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 โครงการนักกีฬาและโครงการต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ภาพบรรยากาศ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 
ภาพบรรยากาศ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น