โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คณะพลศึกษา

          ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ให้กับ คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร คณะพลศึกษา ทั้งนี้ยังรับเกียรติจากทีมงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลองครักษ์ ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม สาธิตการฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือการดับเพลิงอย่างถูกวิธี และปลอดภัย โดยพนักงานดับเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ให้กับคณาจารย์ นิสิตและบุคลากร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 102 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น