คณะพลศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

คณะพลศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิ.ย.66
สมัครได้ที่ : https://admission.swu.ac.th/
ระดับปริญญาโท
1. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.ม.)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.ม.)
ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.ด.)

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น