โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ Social media สำหรับการจัดเรียนรู้เพื่อผลิตคนไทย 4.0

                  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อ Social media สำหรับการจัดเรียนรู้เพื่อผลิตคนไทย 4.0 สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพลศึกษา เพื่อให้บุคลากรคณะพลศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และเพื่อให้บุคลากรคณะพลศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น