โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

                 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โดยบมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วางแผนการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้จบเร็ว” โดย ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ และการอภิปราย “เรียนให้สนุก จบให้เร็ว ทำได้อย่างไร” โดย ดร.ยามีละ ดอแม และดร.สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร