ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะพลศึกษาได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น