แสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561

                   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษามาโดยตลอด โดยมี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มีคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะพลศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยโรจน์ สายพันธุ์ ภาควิชาสันทนาการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน ภาควิชาสุขศึกษา

3. อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

4. นายปณิธาน วิจิตรานนท์ ศูนย์กีฬาสิรินธร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น