เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล IOC member พร้อม ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และบุคลากรในวงการกีฬาเข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อต่อยอดการทำงาน สานต่อ ในเรื่องโอลิมปิก ตามเจตนารมณ์ ของ ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ โดยมี ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ คณาจารย์ ให้การต้อนรับ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น