โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย นิสิตคณะพลศึกษา

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย นิสิตคณะพลศึกษา
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 – 20.00 น. จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 23 ตุลาคม 2561
06.00 - 07.00 น. เข้าร่วมกิจกรรม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อลงทะเบียน
07.00 - 09.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปวัด
09.00 - 10.30 น. เข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดท่าสุทธาวาส วัดอ่างทองวรวิหาร
10.30 - 10.55 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.55 - 12.00 น. เข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดม่วง วัดต้นสน วัดจันทรังษี วัดป่าโมกวรวิหาร
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 - 15.00 น. เข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดจันทรังษี วัดป่าโมกวรวิหาร
15.00 - 15.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.40 - 17.00 น. เข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย) วัดขุนอินทประมูลวัดบ้านพราน
17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหาร
18.00 - 20.00 น. เดินทางกลับถึง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น