โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวม ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

                        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าโครงการ จัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวม ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยการใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สันทนาการ และสาธารณสุขศาสตร์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
                        โดยกิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมของ พลศึกษา และสันทนาการ โดยมีอาจารย์ ดร.ชาญกิจ คำพวง,อาจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว,อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์,อาจารย์อารี ตรีรณปัญญา นำทีมนำกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น