โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

                    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงาน โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญการให้คำปรึกษากับนิสิต แนะนำ ด้านวิชาการและการควบคุมดูแลนิสิตให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์ระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

#มศว #ทีมพลศึกษา #PRpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น