ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา

                     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระเบียบข้อกำหนดในการเรียนแต่ละหลักสูตร
                     ทั้งนี้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิต โดยอาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ อาจารย์ปทุมา เชยชัยภูมิ การบรรยาย การวางแผนการเรียนและการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ โดย ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ และการบรรยาย การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดย ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการหอสมุดกลาง หลังจากจบกิจกรรมคณาจารย์แต่ละหลักสูตรได้พบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจการเรียนร่วมกันก่อนเปิดเรียน ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร