โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

                    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กิจกรรมประชุมสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรคณะพลศึกษา ได้ทราบถึงการดำเนินงานที่ผู้บริหารคณะ ที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 308 คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น