โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุฯ

                         อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะพลศึกษา คณาจารย์ ภาควิชา ทั้ง 5 ภาค ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุฯ มีอาจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัด ทั้งนี้เพื่อให้บริการวิชาการทางสุขภาพแบบบูรณาการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น