โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1

                         ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 อมรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ตัวชี้วัดกระบวนการหลักและกระบวนการรองของคณะพลศึกษา โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีเภสัชศาสตร์ ที่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น