การให้ความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษา

                     ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงานอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การให้ความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษา” โดย ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะพลศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองของนิสิตคณะพลศึกษา ให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ที่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น