โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2

                     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพลศึกษาจัดโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 โดยรับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดี คณะพลศึกษา กล่าวรายงาน โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม ของนิสิตนักศึกษา จากหลายสถาบัน ทั้ง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย , มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย มีคณาจารย์ คณะพลศึกษา คณาจารย์จากสถาบันต่างๆ นิสิต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น