โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา คณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ร่วมกับ อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา คณะพลศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "รู้เท่าทันพิษภัยของสารเสพติด" โดย อาจารย์ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด และยังให้รู้เท่าทันหลีกเลี่ยงอย่างถูกวิธี

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแสดง "รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"โดย คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา และตัวแทนนิสิตคณะพลศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการแสดงความสามารถ ความสามัคคีของแต่ละสาขาวิชา ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น