มาตราการ เข้า-ออก คณะพลศึกษา ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร นิสิต คณะพลศึกษา ทุกท่าน

เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 คณะพลศึกษาได้กำหนดมาตรการ ดังนี้
1. ให้เข้า-ออก อาคารคณะพลศึกษา ด้านหน้า ด้านเดียว
2. เวลา เปิด- ปิด ตึก 07:00-18:30 น.
3. การเข้า-ออก อาคาร จะมีการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัสตัว และทำความสะอาด มือด้วยเจล แอลกอฮอล์

หากบุคคลใดมีคุณสมบัติตรงกับข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้จะขอให้งดเข้าอาคารคณะพลศึกษา

1. มีอุณหภูมิกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 C
2.ได้ใกล้ชิดกับคนไข้ที่ติดเชื้อ Covid-19 ภายในเวลา 14 วันที่ผ่านมา
3. มีอาการไม่สบาย หรือเป็นหวัด เช่น ไอ มีน้ำมูก และเจ็บคอ
4. กลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงภายใน 14 วัน ที่ผ่านมา

ดังนั้น ขอให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา ชั่งโมงเข้าเรียน แก่นิสิต และพิจารณารูปแบบการเรียนสอนให้กับนิสิต ตามความเหมาะสม
สำหรับบุคลากรของคณะ จะไม่ถือว่าเป็นการขาด หรือลางาน โดยท่านต้องยื่นใบรับแพทย์ภายหลัง หากท่านต้องหยุดกักตัวเอง

ทั้งนี้ มาตรการนี้จะเริ่มปฏิบัติ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น