โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) กิจกรรมที่ 3

                         ภาพบรรยากาศ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่องกระบวนการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันกันคุณภาพการศึกษา และนายคมสันณ์ ศรแสดง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา


#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น