แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2563 ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน

                  

                  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะพลศึกษา จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2563 ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) โดยปีนี้รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
ภาควิชาพลศึกษา
รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

สำนักงานคณบดี
นางสาวจุฑาทิพย์ มากนก
นางสาวอุทุมพร ศรีสมาน
นายประเวศ ภู่ศรี