โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการชุมชน และพัฒนาคุณภาพร่วมกับ อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะพลศึกษา โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร มีการบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ และ การเทศนาเรื่อง "ธรรมมะด้วยใจ ชีวาใสก่อนชีพวาง มุ่งสร้างความดี" โดย พระอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สุรเชฎโฐ

ช่วงบ่ายของโครงการนั้นได้มีการบรรยายพิเศษจาก อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ ในหัวข้อ "smart@ life smile@ learning เพื่อเป็นการให้นิสิตค้นหาความสุขของตนเอง ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น