โครงการพัฒนานิสิตทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ:English camp

อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ คณะพลศึกษา จัดโครงการพัฒนานิสิตทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คณะพลศึกษา กิจกรรม English camp สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นิสิตคณะพลศึกษา มีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นิสิตคณะพลศึกษาได้เกิดแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเพื่อให้นิสิตได้รู้การดำเนินชีวิตตามสายงานอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561 ณ อาคารกีฬา 2 ห้องนิทรรศการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น