กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา

            กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 การจัดอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน แก่คณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติมาบรรยาย ณ ห้องอัจฉริยะ 301 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น