โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ

              โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSES (International Conference on Sports and Exercise Science) และ ACPES (Asian Council of Physical Education and Sport) 2020 โดย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันในด้านพลศึกษา สุขภาพ สันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแบบออนไลน์ได้บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของประชาชน จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ผู้ฝึกสอน อาจารย์ นักวิจัย มาแลกเปลี่ยนและ นำเสนองานวิชาการด้าน พลศึกษา สุขภาพ สันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติที่เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายและเป็นประเทศเพื่อนบ้านต่างชาติ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น