สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น
         กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และอีเมลจริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน โดยส่งเรื่อง และข้อความรายละเอียด ไปที่อีเมลของคณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร. สนธยา สีละมาด) ที่ sonthase@g.swu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น