โครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

             เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะพลศึกษา ได้จัดการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom ของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน" เพื่อบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาการบริหารจัดการ/การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเสียต่างๆ บุคลากรได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความก้าวหน้าในการทำงาน  ครั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน

โดยวิทยากร : ดร.วุฒิภัทร ดวงสินธ์ และ คุณศุภสิทธิ์ วัจนดิลก 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น