ขอแสดงความยินดี

    ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สนธยา สีละมาด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตามประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น