กองคลังแจ้งข่าว

แจ้งคณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง 1.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ

2.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ

3.ว 89 เกี่ยวข้องกับใครบ้าง

สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่