โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา

        วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปแบบออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานศิริ พันธ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   คุณอัมพร ขาวบาง ห้องสมุดองครักษ์ มศว  มาบรรยาย บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในยุคชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมพัฒนานิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา และLibrary Meet Up@OKLib: บริการทรัพยากรห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น