ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

          ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะพลศึกษา ในหัวข้อกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น