ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564
1.ทุนการศึกษาคณะพลศึกษา
1.1 ประเภททุนนักกิจกรรม/บำเพ็ญประโยชน์/นักกีฬา
1.2 ประเภททุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา
1.3 ประเภททุนเรียนดี
1.4 ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์


2. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
2.1 ทุนเรียนดี
2.2 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่สแกนคิวอาร์โค้ดหรือลิ้งค์   click

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น