ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom”

         ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” คณะพลศึกษา จัด โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethical Principle to Research Involving Human Subject) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก จากการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ผศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงณปภา เอี่ยมจิรกุล เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ รศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล คณะกรรมการจริยธรรมฯ และ นายปิยชาติ บุญเพ็ญ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายให้ความรู้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น