โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์