ภาพบรรยากาศ "ครบรอบ 46 ปี วันสถาปนาคณะพลศึกษา"

         เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการวันสถาปนา คณะพลศึกษา ประจำปี 2564 ครบรอบ 46 ปี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน และการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรที่มีความสามรถในการปฏิบัติการดีเด่น ทั้งนี้ มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกคณะพลศึกษา โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และ การบรรยายเรื่อง “จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคตของคณะพลศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ธงชาติ พู่เจริญ อาจารย์ ดร.บุปผา ปลื้มสาราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวดี พึ่งโพธิ์ทองอาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำและ อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น